Missbruk

Många människor använder sig av droger eller ett visst beteende på ett sätt som gör att man upprepade gånger ställer till det för sig. Detta kan tyda på att man har ett missbruk. Det kan exempelvis märkas på att man inte fullgör sina plikter på jobbet, i skolan eller i hemmet, att man sätter sig i situationer med en ökad risk för att man skadar sig själv eller någon annan, eller att man hamnar i problem med rättvisan. Ofta fortsätter man med missbruket trots återkommande problem. För många innebär drogen eller beteendet att man får tillfällig lindring från psykiskt eller fysiskt obehag och att man inte ser några alternativa sätt att må bättre. Till missbruk räknar man främst problem som är relaterade till intag av alkohol, tobak, narkotika eller läkemedel. När det gäller beteenden så har sex-, spel-, mat- och shoppingmissbruk likheter med drogmissbruk och kan förstås på liknande sätt.

Om man har ett missbruk känner man ofta ett sug och att man har svårt att kontrollera intaget eller beteendet. Att vara utan drogen eller beteendet kan ge upphov till psykiska symtom såsom oro, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, rastlöshet eller koncentrationssvårigheter. När man tar drogen igen eller fortsätter med beteendet försvinner symtomen tillfälligt, men de kommer tillbaka. Alltmer tid ägnas åt drogen eller beteendet och problemen förvärras.

Kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, MI, har i forskningssammanställningar visat sig vara de behandlingsmetoder som har uppnått bäst resultat vid behandling av alkoholmissbruk, den vanligaste missbruksformen. Behandlingarna bygger på samarbete mellan terapeut och klient, där konfrontation undviks och där klienten erbjuds hjälp att analysera sitt beteendemönster genom att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden. På detta vis kan klienten få en bild av sitt missbruk och därigenom finna alternativa beteenden och förhållningssätt till känslor som gör det lättare att bryta sina riskbeteenden och komma ur sitt missbruk.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]