Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Livet innebär svåra upplevelser för oss alla. I de flesta fall kan vi återhämta oss och leva med minnet av det som varit smärtsamt. Vissa händelser är dock så traumatiska att det kan bli svårt att gå vidare och fungera normalt. Den som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har varit med om en sådan traumatisk händelse. Det kan till exempel ha inneburit en fara för individens liv, eller en grav kränkning av den fysiska integriteten. Händelsen har orsakat starka känslor av fruktan, hjälplöshet och/eller skräck.

Den som upplevt en traumatisk händelse kan drabbas av känslomässig stumhet och förlust av intresse. Man kan uppleva sig avskärmad från andra. Ett av de centrala symtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba ”flashbacks”, eller svåra mardrömmar. Även sådant som påminner om händelsen kan framkalla kraftigt obehag och/eller fysiska reaktioner, vilket i sin tur ofta leder till att man börjar undvika olika situationer. Vid PTSD är det dessutom vanligt med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av ökad vaksamhet.


[do_widget id=font-resizer]
[do_widget id=text-10]